Bi Dünya 3 D

2012-01-26 08:21:00
Bi Dünya 3 D |  görsel 1

Devamı

Marka ve işletmeler V

2011-09-25 13:31:00

Katma Değer Olarak Marka Kavramı               Ekonomi muhasebe gibi diğer disiplinlerde yer eden “ katma değer “ kavramı pazarlama disiplininde de yerini almıştır. Çeşitli disiplinlerde kullanılan bu kavrama ilişkin temel fikirlerin farklı bileşimleri bulunmaktadır. Lusey (1985) e göre muhasebe disiplininde yer alan katma değer kavramı satın alınan ve satılan ürünler arasındaki fark olarak tanımlanmıştır. Wood (1996)’un belirttiği üzere yine muhasebe açısından katma değer sayılabilen ve organizasyonda birikim yaratan kavramdır. Katma değer bir firmanın kendi çabasıyla yarattığı zenginliktir. Wood’un katma değer ve pazarlama disiplinine getirdiği yoruma göre markalar açısından bakıldığında katma değer imajıyla birlikte geliştirilen pazarın atfettiği ilave değer arı değer olarak görülebilir. Kinnear ve Berhardt (1986) da artı  değer olgusuna pazarlama disiplininde yer vermişlerdir. Katma değer kavramını, bir şirkete ait ürünlerin pazarda kabulünü kolaylaştırıcı bir ilave güç olarak ifade etmişlerdir. Bu nedenle genel anlamda katma değer, tüketiciye sağlanan faydayı gösteren, soyut bir olgu olarak tanımlanabilir(Wood) 2000).               Katma Değer Bir Artı Değer olarak Şirket Tarafından Yaratılır ve Pazara Sunulur   Tüketici ise Katma Değeri bir Artı Değer olara Şirkete marka Değeri olarak İade Eder.     Devamı

Marka ve İşletmeler

2011-08-27 20:34:00

            Ürün Esasına Göre Marka Kavramı               Marka Kavramı acaba iki farklı bakış açısından düşünülebilirmi?   Styles ve Ambler (1995) marka kavramına iki farklı bakış açısıyla yorum getirmiştir. İlk olarak ürün bazında da sunulduğunda markayı ürüne değer katan ilave bir katkı olarak yorumlar. Marka ürünün birçok boyutuna ilave değer katarak imaj ve prestij yönünde bir katma değer oluşturur. Temelde marka farklı bir katma değer belirleyicisi olarak görülebilmektedir. Bu boylamda yeni ürün geliştirmede performansı geliştirici tüm üretim çabalarının ötesinde daha soyut anlamıyla ürüne prestij ve imaj katan ilave bir değerdir Pazarlamada markalar ve katma değer arasındaki ilişkiyi esas alan yaklaşımlar ve yorumlar yaygınlaşmıştır. Benzer şekilde düşünen diğer araştırmalar chernoty ve mcdonald (1992) da Marka katma değerinin marka ürüne katkı anlamında geldiği için markayla ürün arasındaki temel fark katma değerler altında toplanmıştır.               Bu Şekliyle marka kavramı ürüne katkı olarak tanımlanmıştır. Styles ve Ambler (1995) in geliştirdiği ikinci yaklaşımda markanın kendisi esas alınır. Marka ve Ürün arasındaki ürüne katkı olarak tanımlanmıştır. Styles ve Ambler (1995)’ın geliştirdiği ikinci yaklaşımda markanın kendisi esas alınır. Pazarlama karmasının unsurları marka tarafından birleştirilir ve markayı destekler biçimde yönetilir.               Marka Kavramı Kavram Olarak Bir Bütün Olup   Markanın Kendisi Ür&uu... Devamı

Marka ve İşletmeler IV

2011-08-25 14:05:00

Genel Olarak Marka Kavramı                 Marka kavramı otomatik olarak farklı bakış açıları ile değerlendirilir bu sebeple değişik yorumlar getirilmiştir öyleyse marka nedir? Marka Kendine özgü nitelikleri ve rakiplerden farklı olarak farklılık yaratan ve marka sahibi müşterileri ürün bileşenleri ve ait olduğu firma olmak üzere birbirleri ile etkileşimli çeşitli sistemlerin oluşturduğu bir üst sistemdir.               Marka yöneticileri, marka sistemini oluşturan her bir unsurun bileşenlerin birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak için pazarlama karması unsurlarından yardım alarak , farklı pazarlama stratejileri geliştirebilir.               Bu çerçevede firmanın gösterdiği çabanın altında bir amacı veya hedefi gerçekleştirmek yatar. Bu nedenle tüketicilere fayda sağlayarak marka sahiplerinin amaç ve hedeflerini başarı ile müşterilerini memnun edebilecek düzeyde fayda yaratan bir marka sürdürebilir. Rekabet gücüne.               Sadece satış gelirlerindeki karlılık oranlarındaki veya pazar paylarındaki artış ile rekabetçi avantaj sağlanabilecek yönündeki yaklaşmalar artık gerilerde kalmıştır. Somut ve soyut her ne şekilde olursa olsun markaya ait tanımlanabilen nitelikler ve faydalar, belirtilen diğer faktörlerin satış gelirleri karlılık ve Pazar payı artışları üzerinde bir rekabet avantajı getirecektir. ... Devamı

Tüketici açısından Marka

2011-08-21 13:14:00

Marka ve İşletmeler III               Tüketici açısından marka ambere göre satın alınıp memnun olunan nitelikler bütünüdür. Ve bunun ortaya koyulma biçimine tüketicinin memnun edilmesi kapsamında tüketici tatmininde süreklilik denir.               Tüketici merkezli bir yaklaşımla marka değerlemesi tüketicilerin ihtiyaçları istekleri beğeni ve eğilimlerinin belirlenmesinin yanı sıra bunların tatmin edilmesine yönelik yapılan tüm girişimleri kapsar.               Bir markayı meydana getiren gerçek veya hayali rasyonel veya duygusal markanın nitelikleri pazarlama karmasını kullanarak oluşturulmaktadır.   Örneğin yüksek fiyatlı bir marka imajı yaratabilecektir. Dolayısıyla pazarlama karması unsurlarını kullanarak oluşturulan marka nitelikleri tüketicilerin algıları ve yargılarıyla oluşturulan değerlendirmelerdir.               Pek çok Farklı marka tanımında marka isminin sahip olduğu farklılaştırma becerisini vurgulamak üzere değişik yöntemler kullanılmıştır Bazı tanımlamalarda ise tüketicilerin satın aldıkları markalardan markayı tanımlamakla kalmaz markanın niteliklerinin anlaşılmasına yardım eder.               Markanın hayat bulabilmesi için tüketici açısından                         Önce Değer kazanması;                         Bun... Devamı

Marka ve işletmeler II

2011-08-17 23:48:00

İşletmeler Açısından Marka     İşletmeler Genel olarak marka kavramı ile birlikte düşünür markanın ise genel geçer bir tanımı yoktur, ama bazı açılardan farklı olsalardı markalar genel olarak aynı anamla çıkar satış ve karlılık.   Amerikan Marketing Asosation (1960) marka kavramını şu şekilde açıklamıştır. Marka satıcı veya satıcılar grubunun ürün ve/veya hizmetleri tanıtmak ve rakiplerinden farlılaştırmak için tasarlanan bir isim sembol tasarım ve bunarlın birleşimidir.   Bu tanım çok fazla ürün veya hizmet odaklı olması ve daha çok markaya odaklı olması markaya ait fiziksel özellikleri vurgulaması çok sayıda yazar tarafından eleştirilmiştir.   Kısaca sadece ürün ve / veya hizmetin sunulmasını ilgilendirdiği için sığ bir tanım olarak nitelendirilmiştir. Çünkü marka algıların içerdiği somut değerlerin ötesinde hedeflenen algılar gibi soyut değerleri de kapsamaktadır.   Çünkü marka somut değerlerin ötesinde hedeflenen algıları da kapsamaktadır. İşletmeler tüketici odaklı marka oluşturmak gereğinin bir sonucu olarak hedef kitleye yönelik marka oluşturma gereğinin bir sonucu olarak hedef kitleye yönelik bir marka oluşturma gereğinin bir sonucu olarak hedef kitleye yönelik bir marka imajı ve algılarının oluşturmaya çalışmalıdır.   Eleştirilere rağmen yapılan genel tanım çağdaş pazarlama edebiyatında yerini almıştır Kotler ve diğerleri aynı yazımı benimsemişlerdir. Marka kavramına ilişkin tanımlamada daha çok farklılığın yarattığı artı değer vurgulanmaktadır.   Yapılan tanımlamaya göre marka bir satıcının ürün ve/veya hizmetlerini diğerlerinkinden farklılaştırması ve bir isim terim tasarım sembol ve/veya diğer özellikleridir   De... Devamı

Marka Kavramı

2011-08-14 18:44:00

Marka Kavramı   Marka şirketlerin elde ettiği temel bir pazarlama biçimidir ve hizmet aracıdır.   Bir servis veya ürün için hatırlanabilir bir markanın adını yaratmak rekabetçi bir avantaj sağlarmı               Elbette özellikle marka adı yüksek kaliteyle ilgili bir imaj yarattıysa, bu rekabetçi avantaj şirket piyasaya sonradanda girse kalite ve marka imajını sürdürdükçe her zaman gerekli ve geçerlidir.               Tabiî ki rekabetçi avantajın artması şirketlere marka bağlılığı ve karlılık olarak geri döner. Firmalar ise marka adlarını kullanarak mallarını farklılaştırmak için ürünlerini özel ve farklı hizmet ve isimlerle görünür hale getirirler.               Belirli bir zaman hizmet veya marka, kalite, marka adı, hizmet adı ile ilişkilendirilir böylece insanlar o markayı aldıklarında bir yerde aynı kalitenin ve hizmetin sunulacağına güvenirler.               Ürünün satın alınabilirliği artırmada markalamanın becerisi ürün ve şirkete göre değişebilir. Hizmet işletmeleri kalite (hizmet) yoğun çalışmak ve tanıtım yapmak zorundadırlar. Ürün yoğun çalışan firmalarsa ürün kalitesine önem vermek zorundadırlar.               Fakat firmaların rekabet ettiği yegâne fiyatsa markalama önemli bir konu değildir ama şirket ürünü farklılaştırıp tanıtarak tüketim tercihlerini değiştirmeye çalışırsa o zaman markalama önemli bir konu haline gelir.   Şirket... Devamı

Markalaşma ve Şirketler

2011-08-13 22:21:00

Markalaşma ve Şirketler Günümüz şirketleri ürünlerini pazara sunarken Marka ve Marka kültürü ile yatıp maka kültürü ile kapılarını açmak zorunda mıdır ebetteki hayır cevap hayırsa sonu ne olur. Günümüzde yoğunlaşan rekabet ve ticaret ortamı şirketleri yoğun markalama ve reklâm yarışı içine sokmuştur, Bunun sonucunda şirketler ürünlerini markalayarak satmak zorunda kalmıştır; peki şirketler ayakta kalabilmek için ne yapmalıdır. Şirketler ayakta kalabilmek için yaşayabilmenin ön şartı olarak rakiplerinden farklı marka kavramına önem vermek zorundadır. Tüketicilerin bilinçlenmesi ise marka ve markanın kalite göstergesi olan ürünleri satın alma eğilimindedirler. Buna bağlı olarak şirketlere fayda sağlar ve Pazar payını artırmak sonucunda karlılık elde etmek mümkün olur. Bugünün pazarlarında marka şirketlerin rekabet edebilmesini iki marka’nın birbirinden ve diğerlerinden farklılaşmasını sağlayarak kolaylaştırır ve bugünün şirketlerinden Pazar payı araştırmalarında ortaya çıkan sonuç Pazar paylarının % 40’ından fazlasını markalarının oluşturduğudur. Bu ise ticari avantaj ve sorumluluk getirir. Şimdi sorulması gereken soru markanın insanların hayatında neyi yarattığını sorulmasıdır? Cevap: Marka insanların hayatında pozitif farklılık yaratır bunu diğer şirketlerden farklı olarak yapmalıdır. Buda ürün ve hizmetin üreticiler verdiği sözün tutulmasını gerektirir. Marka nasıl bir Dünyada gelişir?   Marka sürekli değişen dünyada gelişir. Marka için tüketici tercihleri ve rakipler ne yarar sağlar? Rakiplerin durumu ve verdikleri tercihler sonucu rakipler kontrol edilir ve tüketicilerde reklâm ve pazarlama karlılığı oluşması sonucu tüketici bağlılığı oluşur.... Devamı

Reklam ve Marka Kültürü

2011-06-06 14:51:00

  Reklâm ve Markalaşma ve İnsan  Şirketlerin Kavram Olarak Anlattıkları  Yaşamı Boyunca İnsan Hayata Bir Defa Gelir, Bir Defa Meslek Edinir ve Bir Defa Evlenir, Fakat Bir Defa Meslek Edinir Hayatında En Mutlu ve En Değerli Anı Sanatı Seçmekle Yapar İnsanların her birinin yapabileceği bir sanat bir iş kolu mutlaka var mıdır? İdealist amaçların gerçekçi ama beklide gerçekleşemeyecek ideal bir yaşam getirdiğini, bunun ucunda ise ideal bir hayat ve iş danışmanlığı olduğunu bilen insanlar ideal yaşamı günümüzde yalnızca kendi yaşam tercihleri sonucu yaşarlar. Günümüzde şirketlerin ise ürünlerini pazarlamak için markalaşmaya ve markalama kavramına ihtiyaçları vardır. İnsanların ise şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu şirketlere ihtiyaçları vardır. Günümüz evrensel toplumunda bunun adı marka danışmanı, reklâm ajansı, reklâm danışmanı marka kreatörü gibi kavramlarla ifade edilir. Şirketlerin ise parlama yaparken mal farklılaştırma gibi kavramlarla açıklanan yöntemler uygulaması, Şirketlerin markanın gelişimini, markanın farklılaşması ise aynı kavramdan yola çıkarak farklılaşması demek olan, farklı mecralarda farklı alanlarda aynı amaç için hizmet vermesine kadar gelir. Marka bunu tek imaj ile sağlar. Şirket veya şirketler ise bir hizmet ve şirketlerin kuruluşundan bu yana alırsak; bir sanayi ve ülkenin temel taşı olan temel yapının bütünüdür. Bunun için Markanın pazarlaması denen imaj yaratmak markanın bir şeyler söylemesi ile mümkündür bu ise duygusal ve dirimsel olarak olur. Soyut ve somut olarak pazarlama yapmak soyut olarak duyguları somut olarak ise ürünleri amaç edinerek gerçekleştirilir pozitif dü... Devamı

ERAMEDYABLOGCU YAYINDA

2011-03-18 19:06:00
ERAMEDYABLOGCU YAYINDA |  görsel 1

Grafik Tasarım Tanırtım Devamı

Eramedyablogcu yayında

2011-03-18 18:37:00

Ziya ERAL GRAFİKER ve İşletme Fakültesi Mezunu Elimden Geldiğince Özgün Olmaya ve Dogru Yazılar Yayınlamaya Çalışacağım Eramedya Özel Olarak Kurumsal Kimlik, Katalog Yapımı, Logo Tasarımı, Prestij Katalogu, Kartvizit Ve Broşür Tasarımı, Promosyon, İnsert, Dergi Ve Kitap Tasarımı, Genel Olarak Tüm Matbaa Çeşitlerinde Hizmet Vermektedir.Hizmet alanımız satış ve üretim sürecindeki gereksinimlerin karşılanmasından bir firmanın ticari ürünün tanıtılması kurumsal kimliğinin dolayısıyla markanın yaratılmasına değin geniş bir aralığa karşılık gelmektedir. Reklâm da bir yatırımdır ticari amaçlarımıza ulaşmak için yatırımlınızın hedefe ulaşması gerekmektedir. Çalışma ilkemiz müşterimizin yaptığı harcamanın amacına ulaşması ve uzun soluklu ticari ilişkilerin geliştirilmesidir. bu ikisinin birbirine bağlı olduğunun bilincindeyiz size işinizin özgün gereksinimlerinden standart gereksinimlere değin uygun fiyat anlayışıyla geniş bir yelpazede hizmet vermekten mutluluk duyacağız.      ... Devamı